Alleen voor verwijzers: dorien@dorienvanotterloo.nl

Overige

Privacy

De informatie die je met mij/de therapeut deelt is vertrouwelijk en zal ik met niemand anders delen zonder jouw toestemming, behalve onder de volgende condities:

Download hier de privacyverklaring.

Download hier het kwaliteitsstatuut.

Download hier de kwaliteitscriteria van de LVVP.

Download hier het meest recente visitatiecertificaat.

 

Klachten

Het je een klacht over de behandeling of de manier waarop je door je behandelaar wordt bejegend, probeer die dan eerst met je behandelaar te bespreken. Komen jullie er samen net uit, dan kun je je wenden tot een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.

Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.’

 

Belangrijke links

www.praktijkoudwijk.nl www.psycholoogutrechtoost.nl www.lvvp.info

Regelgeving

Relevante wetten in dit verband zijn:

De wet BIG (incl. Besluit gezondheidszorgpsycholoog en Besluit psychotherapeut). De beroepen gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog zijn wettelijk geregelde beroepen. Alleen zij die ingeschreven zijn in het

BIG-register (http://www.bigregister.nl) mogen de desbetreffende beroepstitel voeren. Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. Op deze wijze worden waarborgen geboden voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener. De WGBO (www.btsg.nl/infobulletin/wetten/wet-wgbo.html) regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp www.st-

ab.nl/wetten/0415_Wet_bescherming_persoonsgegevens_Wbp.htm) regelt de bescherming van persoonsgegevens. Cliënten hebben het recht op een veilige verwerking van persoonsgegevens; om te weten waar persoonsgegevens voor worden gebruikt en om daar al dan niet mee akkoord te gaan; op inzage van gegevens die een hulpverlener over hen heeft.

De Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ www.ggznederland.nl/beleid-in-de-

ggz/beleidsthemas/patienten-en-kwaliteitswetgeving/wet-klachtrecht-clienten-zorgsector-wkcz_.html) geeft aan dat iedere hulpverlener en zorginstelling dient te beschikken (verplichting) over een klachtencommissie en een klachtenregeling. Doel van deze wet is allereerst dat op laagdrempelige wijze aan cliënten de mogelijkheid geboden wordt over de zorg te klagen.

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/wetmarktordening-gezondheidszorg-wmg) regelt de ontwikkeling en ordening van zorgmarkten en het toezicht daarop, met het oog op doelmatigheid en kostenbeheersing van de gezondheidszorg. Tevens beschermt en bevordert deze wet de positie van de consument ten aanzien van andere partijen in de zorg.

Naast de hierboven genoemde wetten zijn in het bijzonder twee uitgaven van belang waarin regels worden geformuleerd voor de beroepsuitoefening van respectievelijk gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen:

De Beroepscode voor psychologen (NIP, herziene uitgave 2007) en de Beroepscode voor psychotherapeuten (NVP, herziene uitgave 2007). Voor beide beroepen geldt dat de beroepscode, als samenstel van gedragsregels, de stand van zaken in de voortgaande beroepsethische discussie reflecteert zoals die in de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en specifiek binnen de eigen beroepsgroep wordt gevoerd. De belangrijkste functies van de beroepscodes zijn:

Beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en richtlijnen van de NVVP (www.nvvp.nl), waaronder: Format AO/IC m.b.t. vastlegging proces DBC-registratie en –declaratie (NZa); Beleidsregel verplichte wachtlijsregistratie en –publicatie (NZa).

 

Wij worden onder andere op de volgende zoektermen gevonden:

Angstcentrum Utrecht, psychotherapie Utrecht, EndFragment, psychologische hulp Utrecht, psychotherapeut Utrecht, EMDR therapie Utrecht, goede psycholoog Utrecht, eerstelijnspsycholoog Utrecht, EMDR Utrecht, relatietherapeut Utrecht, psychologen Utrecht, psychologenpraktijk Utrecht, relatietherapie Utrecht, psychologie Utrecht, psycholoog Utrecht, Utrecht psychologie.